Podstawowym celem autorów tej strony internetowej jest dokładanie wszelkich starań do rozwoju braterskich stosunków dwóch wielkich Narodów – Polskiego i Ukraińskiego, oraz odpowiednio – dwóch państw sąsiedzkich w centrum Europy: Polski i Ukrainy.

Pragniemy na swój sposób poinformować szerokie koła ukrainojęzycznych i polskojęzycznych konsumentów światowej sieci o wspólnych dziejach historycznych, o bliskośći pragnień współczesnych, mentalne i leksyczne pokrewieństwo Ukraińców i Polaków.

Korzystamy z własnego twórczego dorobku w sprawie popularyzacji kultury polskiej w środowisku ukraińskim na rzecz zbliżenia i pojednania obu narodów.

 

 

Modlitwa o pojednanie

Panie Boże mój, odwieczna Mądrości!

Racz mną kierować i pozwól mi być Twoim narzędziem skutecznym dla zwiększenia dobra na świecie.

Wykorzystaj moje zdolności oraz umiejętności fachowe i lidzkie, tak obficie otrzymane z Twojej łaski, dla wykonania takiej pracy, która jest potrzebna dla uzdrowienia Ukrainy i pojednania ją z Polską na zawsze w jednej owczarni, pod jednym Pasterzem – Tobą, wielki Boże –

który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Основною метою авторів цієї інтернет-сторінки є докладання можливих зусиль до розвитку братерських відносин двох великих Націй – Української і Польської, відповідно й двох сусідніх держав у центрі Європи: України і Польщі.

Намагаємось на свій спосіб поінформувати широкі кола україномовних і польськомовних споживачів світової мережі про важливі події у спільній історії, про близькість сучасних устремлінь, ментальну і лексичну спорідненість Українців і Поляків.

Використовуємо власний творчий доробок у справі популяризації польської культури в українському середовищі для зближення і поєднання обох народів.

 

  Mолитва про поєднання

Господи Боже мій, одвічна Мудросте!

Благоволи керувати мною і дозволь мені бути твоїм дієвим знаряддям для збільшення добра на світі.

Використай мої здібності та вміння професійні й людські, що ними  так щедро наділив мене з Твоєї благодаті, для виконання такої праці, яка потрібна для оздоровлення України і поєднання її з Польщею назавжди в одній вівчарні під одним Пастирем – Тобою, великий Боже – котрий живеш і царюєш на віки віків. Амінь.

 

 
[Kto MY jesteśmy? / Хто МИ такі?] [Szukajcie – znajdziecie / Шукайте – знайдете] [Schemat strony internetowej / Схема Інтернет–сторінки][Log In]
2024 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Eugeniusz Gołybard